[MINH HUỆ 29-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Bác Dã thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; thành phố Thượng Hải; Tây An thuộc Thiểm Tây; Bảo Định thuộc Hà Bắc; Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (2); Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; quận Thông Châu thuộc Bắc Kinh; Bảo Kê thuộc Thiểm Tây; Trương Gia Khẩu thuộc Hà Bắc; Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm; Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc; huyện Du Thụ thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Kê Tây thuộc Hắc Long Giang; Liêu Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm; huyện Kỳ Đông thuộc Hành Dương, tỉnh Hồ Nam; tiểu đệ tử ở Đại Lục; quận Đại Túc thuộc Trùng Khánh; Yên Đài thuộc Sơn Đông; huyện Lâm Cù thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大法小弟子恭祝师尊新年好-21条–435470.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share