[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (8); quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; quận Khai Châu thuộc Trùng Khánh (2); huyện Lai Tây thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; huyện Hải Lâm thuộc Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang; Miên Dương thuộc Tứ Xuyên; huyện Phụ Bình thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Hoa Điền thuộc Cát Lâm; huyện Chư Thành thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Hình Đài thuộc Hà Bắc; Tuyên Hóa thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; huyện Ngụy thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (2); huyện Hà Gian thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (2); huyện Nhiêu Dương thuộc Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; huyện Phủ Viễn thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; Vũ Uy thuộc Cam Túc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435456.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share