[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Thạch Gia Trang (07); Kiều Tây; Chính Định; Huyện Cao Ấp (04); Quận Tâm Hoa; Cảo Thành (02); Tấn Châu; Quận Trường An (03); Đường Thanh Viên; Huyện Bình Sơn (02); Tân Tập (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435853.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share