[MINH HUỆ 29-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thái An thuộc Sơn Đông (2); Hứa Xương thuộc Hà Nam (2); Uy Hải thuộc Sơn Đông; huyện Trác Châu thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Lãng Trung thuộc Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; Tam Môn Hạp thuộc tỉnh Hà Nam; quận Thiên Kiều thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông; Thượng Hải (2); huyện Lâm Cù thuộc Duy Phường tỉnh Sơn Đông (2); Đông Doanh thuộc Sơn Đông; huyện Giao Châu thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Trịnh Châu thuộc Hà Nam; quận Cương Thành thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; quận Lục Viên thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大法小弟子恭祝师尊新年好-19条–435519.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share