[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Lai Châu thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Tuyên Hóa thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (2); Trung Quốc Đại Lục; Phủ Viễn thuộc Hắc Long Giang (3); huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (8); Bạc Đầu thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (2); tỉnh Hắc Long Giang; tỉnh Hồ Nam; quận Kim Châu thuộc Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; huyện Hà Gian thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; huyện Hiến thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; huyện Mông Âm thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; Tân Tập thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; huyện Tụ Nham thuộc An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435505.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share