[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử trong hệ thống giáo dục tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Quận Long Tuyền thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; quận Du Bắc thuộc Trùng Khánh; toàn thể đệ tử trong một nhóm học Pháp ở Đại Lục; một đệ tử ở Hà Bắc; huyện Lai Dương thuộc yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông; huyện Bồng Lai thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Giang Tô; đệ tử trong ngành giáo dục ở Đại Lục (2); khu Lạc Dương ở Hồ Nam (4); huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Duy Phường thuộc Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435526.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share