[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Tỉnh Liêu Ninh; huyện Tuy Trung thuộc Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; huyện Lâm Cù thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông (2); huyện Lăng Hải thuộc Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; Chu Khẩu thuộc Hà Nam (2); Thái An thuộc Sơn Đông; huyện Thanh Châu thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; huyện Bảo Thanhh thuộc Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Đại Túc thuộc Trùng Khánh; Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; huyện Nghi Thủy thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; huyện Tân Tập thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; Tự Vĩnh thuộc Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Dịch thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Song Thành thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Du Thụ thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; huyện Giao Hà thuộc Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; Thái Nguyên thuộc Sơn Tây; Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Cảnh thuộc Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435547.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share