[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử trong hệ thống giáo dục tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; quận Đại Đông thuộc Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh; Tây An thuộc Thiểm Tây; huyện Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (2); Kim Lâm thuộc Hắc Long Giang; Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; huyện Xích Thành thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; quận Xương Bình thuộc Bắc Kinh; đệ tử thuộc Viện Khoa học Trung Quốc; huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (2); huyện Sa Hà thuộc Hà Bắc; Trường Xuân thuộc Cát Lâm; địa khu Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông; Cáp Nhĩ Tân thuộc Hắc Long Giang; Đại Khánh thuộc Hắc Long Giang; Duy Phường thuộc Sơn Đông; Liêu Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh; Bắc Kinh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435478.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share