[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tây Môn Phiến; Long Tuyền Dịch (3); Tân Đô; nhóm học Pháp ở Thành Đô (3); Thành Đô (8); Sùng Châu (2); Bành Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/成都大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435843.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share