[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Hồn Nguyên thuộc Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây; tỉnh Hà Bắc; Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm; Liêu Ninh; huyện Liễu Hà thuộc Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm (3); Hô Lan thuộc Hắc Long Giang; huyện Tào thuộc Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; huyện  Ngũ Thường, thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Bác Dã thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Du Thụ thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; huyện Thanh Nguyên thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Mi Sơn thuộc Tứ Xuyên; huyện Song Thành thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (2); huyện Mãn Thành thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Nghi Nam thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435576.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share