[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (05); Hải Điến và Triều Dương; Hải Điến (02); Đông Thành; Xương Bình (02); Triêu Dương, Thạch Cảnh Sơn, Đông Thành; Triêu Dương; Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; Phong Đài; Đại Hưng; Phong Đài (02); Vọng Kinh; Thị trấn Thải Dục, Đại Hưng; Song Tỉnh, Triêu Dương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/北京大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435680.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share