[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thượng Hải (11); Tùng Giang; Dương Phổ (02); Phổ Đông (05); Quận Kim Kiều, Phổ Đông; Các quận Phổ Đà, Mẫn Hành, Phổ Đông; Tĩnh An; Nam Hối, Phổ Đông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/上海大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435819.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share