[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử trong hệ thống giáo dục tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử trong hệ thống giáo dục tại Đại Lục (04); A Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Đông Phong, Liêu Nguyên, Cát Lâm; Hồ Nam; Thành Đô, Tứ Xuyên; Đại học Giao thông, Tây An, Thiểm Tây (02); Uy Hải, Sơn Đông (02); Vân Nam; Quảng Châu, Quảng Đông; Huyện Khúc Chu, Hàm Đan, Hà Bắc; Trường Xuân, Cát Lâm; Duy Phường, Sơn Đông; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Tấn Trung, Sơn Tây; Bảo Định, Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435844.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share