[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Thâm Trạch, Thạch Gia Trang (02); Nhân Thọ, Tứ Xuyên; Huyện tự trị Mãn tộc, Bổn Khê, Liêu Ninh; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Trì Bình, Liêu Ninh, Sơn Đông (02); Lâm Thanh, Liêu Thành, Sơn Đông; Kê Tây, Hắc Long Giang; Huyện Tuy Trung, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Huyện Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh (02); Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Lai Tây, Thanh Đảo, Sơn Đông (02); Huyện Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang (02); Huyện Vọng Đô, Bảo Định, Hà Bắc; Tê Hà, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Nghi Nam, Lâm Nghi, Sơn Đông; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Bảo Định, Hà Bắc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435861.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share