[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (03); Huyện Vân Dương; Giang Bắc (03); Thạch Đại Bá, Giang Bắc (02); Sa Bình Bá (09); Ba Nam; Nam Ngạn; Đồng Lương; Nam Bình; Giang Tân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435856.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share