[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (02); Xương Bình (03); Tử Trúc Viện; Phòng Sơn (02); Đại Hưng (06); Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; Triêu Dương (03); Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng (02); Thạch Cảnh Sơn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/北京大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435864.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share