[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mi Sơn, Tứ Xuyên; Vũ Thanh, Thiên Tân; Huyện Đường, Bảo Định, Hà Bắc; Tây Xương, Lương Sơn, Tứ Xuyên; Thẩm Khâu, Chu Khẩu, Hà Nam; Mưu Bình, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Triêu Dương, Liêu Ninh (02); Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Bảo Định, Hà Bắc; Xích Phong, Nội Mông Cổ (02); Huyện Thâm Trạch, Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Chương Khâu, Tế Nam, Sơn Đông; Chu Khẩu, Hà Nam; Loan Châu, Đường Sơn, Hà Bắc; Tây Xương, Lương Sơn, Tứ Xuyên; Thị trấn Quan Anh, Nhạc Sơn, Tứ Xuyên; Thâm Châu, Hành Thủy, Hà Bắc; Bồng Lai, Yên Đài, Sơn Đông; Mai Hà Khẩu, Thông Hóa, Cát Lâm; Huyện Hiến, Thương Châu, Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435821.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share