[MINH HUỆ 30-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Cao Cấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Côn Minh, Vân Nam (02); Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Huyện Dương, Hán Trung, Thiểm Tây; Thiên An, Đường Sơn, Hà Bắc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Khánh Dương, Cam Túc; Thạch Cảnh San, Bắc Kinh; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Duy Phường, Sơn Đông; Vinh Thành, Uy Hải, Sơn Đông; Phú Cẩm, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Mai Hà Khẩu, Thông Hóa, Cát Lâm (03); Trường Xuân, Cát Lâm; Tuy Hóa, Hắc Long Giang; Giao Hà, Cát Lâm; Hà Bắc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/大法小弟子恭祝师尊新年好-21条–435869.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share