[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh An Huy (04); Hợp Phì (12); thành phố Vu Hồ (02); thành phố Hoàng Sơn (01); thành phố Hoài Nam (03); thành phố Đồng Lăng (01); thành phố Phụ Dương (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/安徽大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435518.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share