[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Hà Nam (02); thành phố Lạc Dương (04); Tân Hương (01); thành phố An Dương (01); địa khu Tam Môn Hiệp (07); thành phố Hứa Xương (02); thành phố Thương Khâu (02); thành phố Bình Đỉnh Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435530.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share