[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (01); Truy Bác (02); Nhật Chiếu (02); Yên Đài (09); thành phố Đông Doanh (01); thành phố Tảo Trang (02); thành phố Liêu Thành (01); thành phố Tân Châu (01); thành phố Tế Ninh (01); thành phố Uy Hải (04).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435520.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share