[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Châu Hải (02); thành phố Thâm Quyến (03); thành phố Huệ Châu (02); thành phố Hà Nguyên (04); thành phố Mai Châu (12); thành phố Sán Đầu (03); Phật Sơn (01); thành phố Trạm Giang (02); thành phố Mậu Minh (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/广东大法弟子恭祝师尊新年好-31条–435522.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share