[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Triêu Dương (08); Huyện Kiến Bình, Triêu Dương (04); Lăng Nguyên, Triêu Dương (06); Huyện Khách Tả, Triêu Dương; Liễu Thành, Triêu Dương


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/朝阳市大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435479.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share