[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đường Sơn (12); Tuân Hóa, Đường Sơn; Huyện Ngọc Điền, Đường Sơn; Quận Lộ Lam, Đường Sơn; Tào Phi Điện, Đường Sơn; Thiên An, Đường Sơn (02); Phong Nhuận, Đường Sơn (05); Lộ Bắc, Đường Sơn; Khai Bình, Đường Sơn; Huyện Loan Nam, Đường Sơn; Cổ Dã, Đường Sơn

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435464.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share