[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Định Hưng (2); huyện Hùng; nhóm học Pháp ở Bảo Định; Phụ Bình (7); nhóm học Pháp ở Định Châu; Bảo Định (3); Cao Bi Điếm; huyện Đường; nhóm học Pháp ở Trác Châu; nhóm học Pháp ở Lai Thuỷ; Lai Nguyên; nhóm học Pháp ở huyện Lễ; huyện Lễ; Lai Thuỷ; Bảo Định – Cao Bi Điếm – Đông Mã Doanh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/保定大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435549.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share