[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bình Độ (6); nhóm học Pháp ở Bình Độ (3); khu phát triển Thanh Đảo; Lai Châu; nhóm học Pháp ở Thanh Đảo (3);  Thanh Đảo (5); Lai Tây; nhóm học Pháp ở Tây Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/青岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435573.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share