[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Châu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quảng Châu (16); nhóm học Pháp ở Tăng Thành; nhóm học Pháp khu Việt Tú (2); Thiên Hà (3); Bạch Vân; nhóm học Pháp ở Quảng Châu (2); Lệ Loan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/广州大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435474.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share