[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (7); Phú Dụ (10); Phú Lạp Nhĩ Cơ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435575.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share