[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Khánh (11); Nhượng Hồ Lộ (3); thôn Đông Phong (2); Tát Nhĩ Đồ (2); Ngoạ Lý Đồn; nhóm học Pháp ở Nhượng Hồ Lộ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435555.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share