[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Cam Tỉnh Tử; Đại Liên (15); Phổ Lan Điếm (2); nhóm học Pháp ở Đại Liên (3); Ngoã Phòng Điếm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大连大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435556.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share