[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Phụ Bình (9); huyện Hùng; Bảo Định (7); Định Châu; nhóm học Pháp ở Định Châu; Khúc Dương (2); nhóm học Pháp ở Định Châu;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/保定大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435578.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share