[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thành phố Đạt Châu; huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu; quận Đạt Xuyên, thành phố Đạt Châu (2); thành phố Miên Dương (5); thành phố Toại Ninh (3); thành phố Nam Sung (2); quận Cao Bình, thành phố Nam Sung (2); thành phố Quảng Hán, Đức Dương; huyện An Nhạc, thành phố Tư Dương; quận Đông Pha, thành phố Mi Sơn.

Điểm học Pháp ở: thành phố Nội Giang; thành phố Miên Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431287.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share