[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:
Thị trấn Tân Ninh, huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu (7); thành phố Giản Dương, Tư Dương; thành phố An Nhạc, Tư Dương; thành phố Mi Sơn; An Cư, thành phố Toại Ninh; thành phố Toại Ninh (2); thành phố Miên Dương (2); thành phố Đức Dương; thành phố Quảng Hán, Đức Dương (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431293.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share