[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thành phố Lâm Thanh, Liêu Thành; thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải; thành phố Uy Hải (3); thôn Bắc Đường Gia, Trấn Nam, Nhũ Sơn Khẩu, thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải; thành phố Lai Dương, Yên Đài (3); thành phố Yên Đài; quận Mưu Bình, thành phố Yên Đài (3); thị trấn Dịch Đạo, thành phố Lai Châu, Yên Đài; thị trấn Tàm Trang, thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài; thành phố Thái An; huyện Vận Thành, thành phố Hà Trạch; thành phố Hà Trạch.

Điểm học Pháp ở: thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài; thành phố Thái An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431288.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share