[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Sơn Đông (2); Thành phố Lai Dương, Yên Đài (6); thị trấn Bách Lâm Trang, Lai Dương, Yên Đài; thành phố Yên Đài; quận Bồng Lai, thành phố Sơn Đài; huyện Tào, thành phố Hà Trạch; thành phố Đông Doanh (3); quận Duyện Châu, thành phố Tế Ninh.

Điểm học Pháp: Thành phố Lai Dương, Yên Đài (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431294.htm

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share