[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:
Thành phố Hàm Đan (3); huyện Khâu, thành phố Hàm Đan (2); huyện Ninh Tấn, thành phố Hình Đài (3); thành phố Hành Thủy (3); thành phố Hình Đài (2); huyện Vi Trường, thành phố Thừa Đức (5);  thành phố Thừa Đức.

Điểm học Pháp: Thành phố Hàm Đan; thành phố Hành Thủy.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431295.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share