Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:
Tỉnh Hà Bắc; Huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan (7); hương Hòe Kiều, huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan; huyện Tảo Cường, thành phố Hành Thủy (2); huyện Bách Hương, thành phố Hình Đài; thành phố Hình Đài (2); huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu; thị trấn Long Hoa, thành phố Hành Thủy; thành phố Hành Thủy; huyện Phụ Bình, thành phố Bảo Định; huyện Diêm Sơn, thành phố Thương Châu.

Điểm học Pháp ở: huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan (2); thành phố Thương Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431289.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share