[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:
Tỉnh Hắc Long Giang (4); huyện Nam Xóa, thành phố Y Xuân; khu mới Kim Sa, thành phố Thất Đài Hà; thành phố Thất Đài Hà (5); nông trường 854, khu Nghinh Xuân, Hắc Long Giang; thành phố Mẫu Đơn Giang; thành phố Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang (3); huyện Bảo Thanh, thành phố Song Áp Sơn (2); huyện Tuy Lăng, thành phố Tuy Hóa; khu lâm nghiệp huyện Tuy Lăng; huyện Tốn Khắc, thành phố Hắc Hà; thành phố Hắc Hà.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431298.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share