[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Diên Biên (7), tiểu tổ giảng chân tướng ở Liêu Nguyên, Bạch Sơn (3), Bạch Thành (3), Tứ Bình (4), nhóm học Pháp ở Phù Dư, nhóm học Pháp ở Diên Biên, Phủ Tùng, Y Thông, Phù Dư, Thông Hoá, nhóm học Pháp ở Thông Hoá.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431424.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share