[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Mi Sơn, Nam Sung, Toại Ninh (4), Xạ Hồng, tiểu tổ giảng chân tướng ở Nam Sung, Bành Sơn, Đức Dương, nhóm học Pháp ở Toại Ninh, Miên Dương (4), nhóm học Pháp ở Miên Dương (2), Mễ Dịch, nhóm học Pháp ở Mễ Dịch, Tư Dương, Đạt Châu, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431426.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share