[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Yên Đài (16), nhóm học Pháp ở Uy Hải, thế nhân minh chân tướng ở Yên Đài, đệ tử Đại Pháp đang bị giam trong ngục ở Sơn Đông, nhóm học Pháp ở Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431430.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share