[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Bá Ngư Khuyên; Linh Sơn; An Sơn; Tân Tân, khu tự trị người Mãn (2); Thái Sơn (6); thành phố Doanh Khẩu (2); Phủ Thuận (2); khu Bộ Sơn; thành phố Thiết Lĩnh (5); Liêu Ninh; thành phố Phượng Thành; thành phố Đại Thạch Kiều (2); khu tự trị dân tộc Mãn, Hoành Nhân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431444.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share