[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Cam Túc (5); Hình Đài (2) Lâm Thành; thành phố Bạc Đầu (3); Tuyên Hóa; thành phố Sa Hà (2); thôn nhỏ Tuyên Hóa; Khúc Châu; huyện Hiến; Hành Thủy (2); thành phố Thâm Châu; Hà Bắc; Đài Nam (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431464.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share