[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Thiết Tây, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Du Lâm (4); khu Trần Thương (3); huyện Miễn (5); Cao Lăng (2); Thiết Tây (2); Hàm Dương; Hàn Thành; Đồng Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431447.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share