[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:
Huỵen Cao Đường; Thái An (4); thành phố Chiêu Viễn; Bồng Lai; thành phố Tê Hà (2); thành phố Tân An (2); thị trấn Vũ Nam; thành phố Lâm Thanh (4); Bác Hưng; Uy Hải (3); khu Vu Lai (8); Truy Bác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431459.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share