[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố An Đạt (2); thành phố Song Ấp; Miên Dương; Đại Hưng An Lĩnh; Tùy Hóa (4); huyện Tôn Ngô (2); khu Bắc Lâm (2); huyện Tuy Lăng; Hắc Long Giang; huyện Lâm Khẩu (2); Thiết Tây, huyện Bột Lợi.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431471.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share