[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Côn Minh (6); tỉnh Vân Nam (2); Văn Sơn Châu (2); Đại Lý Châu (2); huyện Lan Thương; Vân Nam (8); Thạch Lâm; Nghi Lương; Lâm Thương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431453.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share