[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Tây Xương; thành phố Nga Mi Sơn (2); Phàn Chi Hoa; Lạc Sơn (2); khu Phật Cảnh; Đức Dương; thành phố Tây Xương (3); Nam Sung (2); Quảng An; Toại Ninh (2); Miên Dương; thành phố Đức Dương; khu Thuận Khánh (3); thành phố Nhã An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431457.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share