[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Vinh Thành; khu Chi Phù (2); Tân An (4); Sơn Đông; thị trấn Chủ Kiều; Uy Hải; Trâu Thành; khu Văn Đăng; Trâu Thành; Long Khẩu (2); khu Dịch Thành; Nhật Chiêu (@); Tê Hà; Thái An (2); thành phố Hải Dương (2); Tế Ninh; thành phố Nhũ Sơn; Vinh Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431476.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share