[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Côn Minh (7); tỉnh Vân Nam (2); khu Ngũ Hoa; thị trấn Bảo Tú; Hồng Hoa Châu (2); khu Hồng Tháp; khu Mưu Định (2); Sở Hùng Châu (2); huyện Lộc Phong.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431480.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share